Оскаржити дисциплінарне стягнення працівник може в порядку вирішення індивіду-альних трудових спорів шляхом звернення до комісії по трудових спорах, яка утво-рена на підприємстві, або до районного суду.

Відповідно до ст.147 КЗпП за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: 1)догана; 2)звільнення. Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників інші дисциплінарні стягнення. Дисциплінарне стягнення застосовується органом, якому надано право прийняття на роботу (обран-ня, затвердження і призначення на посаду) такого працівника.

Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним орга-ном безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв»язку з тим- часовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше шести місяців з дня вчи-нення проступку. Працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у тримі-сячний строк з дня коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. Пропущений строк на звернення до комісії по трудових спорах може бути поновлено за наявності поважних причин. Комісія по трудових спорах розглядає спір у десятиденний строк з дня подання заяви за обов»язкової присутності праців-ника та представника роботодавця. Якщо працівник не згідний з рішенням комісії по трудових спорах воно може бути оскаржене до суду у десятиденний строк з дня вручення працівнику виписки з протоколу засідання комісії чи його копії.

Працівник може звернутися із заявою про вирішення трудового спору до суду у тримісячний строк з дня коли він дізнався про порушення свого права. У справах про звільнення цей строк становить один місяць з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.